logga 80 avlang 1

Ansökan om medlemskap


Inval 2020

Invalet för 2020 är klart och de nya medlemmarna är underrättade.

Ni som inte blev antagna är välkomna att söka nästa år.

(läs gärna vilka kriterier som gäller för inval)

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE 2020

NÄSTA SAMMANTRÄDE FÖR INVALSNÄMNDEN ÄR ONSDAGEN DEN 1 APRIL 2020.


Anmälningsavgiften är 200 kr och sätts in på plusgiro 57 87 56 – 9  eller Swisch: 123 2945 871

och skall finnas på kontot senast den 15 mars 2020.

ANSÖKNINGSBLANKETTEN skall vara ordförande Bo Wadman Larsson, Björkstigen 8, 655 50 Molkom tillhanda senast den 15 mars 2020.


INLÄMNING AV 5 ARBETEN för bedömning sker på Galleri KiKa (Konst i Karlstad), 

Kungsgatan 4, 652 24 Karlstad den 1 april mellan klockan 9.00 – 10.00.

Arbetena hämtas samma dag mellan klockan 16.00 – 17.00. För ej avhämtade verk ansvaras ej.


Skrymmande verk och installationer får presenteras med foto eller USB-sticka. 

En förteckning över inlämnade verk skall finnas med för underlättande av invalsnämndens arbete.
Arbetsprover, inlämnade av sökanden, som ej uppfyller kriterierna på ansökningsblanketten kommer ej att bedömas. 
Sökande med 5 års studier på konsthögskola eller liknande utbildning skickar endast ansökningsblanketten 

till samma adress och samma datum som ovan. 

Anmälningsavgiften är då 50 kronor på plusgiro 57 87 56 – 9 och skall finnas på kontot den 15 mars 2019. 
Ansökningsblankett >> 

INVALSKRITERIER:

Uppvuxen i Värmland eller Inflyttad och sedan minst 3 år bosatt i länet. Tillfälligt medlemskap kan beslutas av invalsnämnden.

Vid varaktig utflyttning upphör medlemskapet för kategori 2 såvida inte vederbörande varit bosatt i Värmland under minst 10 år.

Vidare måste sökande vara yrkesverksam konstnär med relevant högskoleutbildning avslutad högst tre år innan ansökan 

eller dokumenterad yrkesverksamhet baserad på de tre senaste åren. 

Yrkesverksamheten bedöms utifrån en kombination av följande kriterier. Minst tre av nedanstående kriterier måste uppfyllas.
  •   Eftergymnasial konstutbildning.
  •   Separat utställning i seriös utställningslokal.
  •   Grupp eller temautställning i seriös utställningslokal.
  •   Tilldelad skiss-, utsmyckningsuppdrag eller pris i seriöst tävlingssammanhang.
  •   Förvärvad till samling tillhörande kommun, landsting eller stat.
  •  Tilldelad stipendium av stat, kommun, landsting eller annat erkänt konstnärsstipendium.
  •   Deltagit i jurybedömd utställning.
  •  Annan yrkesverksamhet som exempelvis kvalificerad projektmedverkan och vissa pedagogiska uppdrag.

Medlemskap erhålles genom beslut av särskild invalsnämnd, som har att följa för invalet utfärdade och av årsmötet godkända regler.

REGLER FÖR INVAL:

Sökande har att till förbundets ordförande insända skriftlig ansökan med namn, adress och födelsedatum, samt därjämte så fylliga uppgifter som möjligt om utbildning, utställningar och andra meriter på fastställd ansökningsblankett. Vidare skall den sökande inlämna 5 arbeten för bedömning.

Sökande som har genomgått 5 års studier på konsthögskola eller liknande utbildning, kan antas som medlem genom enbart skriftlig ansökan. Har dock mer än fem år förflutit sedan högskoleutbildningen avslutades, utan dokumenterad konstnärlig verksamhet måste sökande lämna arbetsprover.

Beviljat medlemskap, liksom eventuellt avslag, skall utan motivering delgivas den sökande.För omkostnader i samband med invalet skall den sökande erlägga av styrelsen fastställd anmälningsavgift.


OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar