Inval 2021

Ansökningsförfarande

Anmälningsavgiften är 200 kr och sätts in på plusgiro 57 87 56 – 9  eller
Swisch: 123 2945 871
och skall finnas på kontot senast den 10 maj 2021.

ANSÖKNINGSBLANKETTEN skall vara sekreterare Kerstin Wessberg tillhanda senast 17 maj. Skickas på mejl:  

INLÄMNING AV 5 ARBETEN för bedömning sker via samma mejl som ovan med digitala bilder, jpeg eller liknande. Varje fil får vara max 1MB stor.

En förteckning över inlämnade verk skall finnas med för underlättande av invalsnämndens arbete med mått och teknik.

Arbetsprover, inlämnade av sökanden, som ej uppfyller kriterierna på ansökningsblanketten kommer ej att bedömas. 

Sökande med 5 års studier på konsthögskola eller liknande utbildning skickar endast ansökningsblanketten till samma adress och samma datum som ovan, då behövs alltså inte arbetsprover. I dessa fall blir anmälningsavgiften 50 kronor.

Invalskriterier

Uppvuxen i Värmland eller inflyttad och sedan minst 3 år bosatt i länet. Tillfälligt medlemskap kan beslutas av invalsnämnden.

Vidare måste sökande vara yrkesverksam konstnär med relevant högskoleutbildning avslutad högst tre år innan ansökan eller dokumenterad yrkesverksamhet baserad på de tre senaste åren. 

Yrkesverksamheten bedöms utifrån en kombination av följande kriterier. Minst tre av nedanstående kriterier måste uppfyllas.
  • Eftergymnasial konstutbildning.
  • Separat utställning i seriös utställningslokal.
  • Grupp eller temautställning i seriös utställningslokal.
  • Tilldelad skiss-, utsmyckningsuppdrag eller pris i seriöst tävlingssammanhang.
  • Förvärvad till samling tillhörande kommun, landsting eller stat.
  • Tilldelad stipendium av stat, kommun, landsting eller annat erkänt konstnärsstipendium.
  • Deltagit i jurybedömd utställning.
  • Annan yrkesverksamhet som exempelvis kvalificerad projektmedverkan och vissa pedagogiska uppdrag.

Medlemskap erhålles genom beslut av särskild invalsnämnd, som har att följa för invalet utfärdade och av årsmötet godkända regler.

REGLER FÖR INVAL:

Sökande har att till förbundets sekreterare insända skriftlig ansökan med namn, adress och födelsedatum, samt därjämte så fylliga uppgifter som möjligt om utbildning, utställningar och andra meriter på fastställd ansökningsblankett. Vidare skall den sökande inlämna 5 arbeten för bedömning.

Sökande som har genomgått 5 års studier på konsthögskola eller liknande utbildning, kan antas som medlem genom enbart skriftlig ansökan. Har dock mer än tre år förflutit sedan högskoleutbildningen avslutades, utan dokumenterad konstnärlig verksamhet måste sökande lämna arbetsprover.

Beviljat medlemskap, liksom eventuellt avslag, skall utan motivering delgivas den sökande. För omkostnader i samband med invalet skall den sökande erlägga av styrelsen fastställd anmälningsavgift.

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar