STADGAR FÖR VÄRMLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND

Stadgar

Antagna vid årsmöten:

Den 8 okt 1960, den 7 okt 1967, den 1 okt 1983, den 3 okt 1987, den 1 okt 1988,

Den 7 okt 1995, den 5 okt 1996, den 11 okt 1997, den 4 okt 2008, den 3 okt 2009 och den 12 okt 2019

Den 23 sept 2022

 • 1. Uppgift

Konstnärsförbundet skall arbeta för och tillvarata värmlandskonstnärernas intressen.

 • 2 Medlemskap

Till medlem må antagas varje konstnär som är:

 1. Uppvuxen i Värmland eller
 2. Inflyttad och sedan minst 3 år bosatt i länet

Tillfälligt medlemskap kan beslutas av invalsnämnden.

Vid varaktig utflyttning upphör medlemskapet för kategori 2 såvida inte vederbörande varit bosatt i Värmland under minst 10 år.

Vidare måste sökande vara yrkesverksam konstnär med relevant högskoleutbildning avslutad högst tre år innan ansökan eller dokumenterad yrkesverksamhet baserad på de tre senaste åren. Yrkesverksamheten bedöms utifrån en kombination av följande kriterier. Minst tre av dessa måste uppfyllas.

 • Eftergymnasial konstutbildning
 • Separat utställning i seriös utställningslokal
 • Grupp eller temautställning i seriös utställningslokal
 • Tilldelad skiss-, utsmyckningsuppdrag eller pris i seriöst tävlingssammanhang
 • Förvärvad till samling tillhörande kommun, landsting eller stat
 • Tilldelad stipendium av stat, kommun, landsting eller annat erkänt konstnärsstipendium
 • Deltagit i jurybedömd utställning
 • Annan yrkesverksamhet som exempelvis kvalificerad projektmedverkan och vissa pedagogiska uppdrag.

Medlemskap erhålles genom beslut av särskild invalsnämnd, som har att följa för invalet utfärdade och av årsmötet godkända regler. (sidan 4)

 • 3 Utträde

Medlem som under ett år ej erlagt stadgad årsavgift, kan uteslutas ur förbundet. Ett år efter ordinarie förfallodatum för inbetalning av medlemsavgiften skickas ett brev till medlemmen med meddelande om uteslutning. Medlemmen äger då rätt att inom 30 dagar betala in avgiften och behålla sitt medlemskap.

 • 4 Firmateckning

Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör.

 • 5 Styrelse

Förbundets styrelse består av ordförande samt 4 ledamöter med 1 suppleant. Styrelsen väljs av årsmötet. Ordförande utses för en tid av 2 år, övriga ledamöter väljes även för en tid av 2 år på så sätt att två väljes ena året och 2 nästföljande år. Suppleant väljes för 1 år. Styrelsen utser inom sig  skattmästare och sekreterare.

 • 6 Organisationens säte

Organisationen har sitt säte i Karlstad.

 • 7 Styrelsens uppgift och beslutsförhet

Styrelsen företräder förbundet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter, samt beslutar i alla ärenden, angående vilka ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar.

Särskild tillkommer det styrelsen:

 1. Att verkställa av förbundet fattat beslut
 2. Att förvalta förbundets tillgångar
 3. Att avgiva förvaltningsberättelse till årsmötet
 4. Att förbereda de ärende, som skall behandlas på förbundsmöte
 5. Att avgiva yttranden i ärenden, som remitteras av myndighet
 6. Att i övrigt genom lämpliga åtgärder befordra förbundets syften.

Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter är närvarande.

 • 8 Ordförande, kassörens och sekreterarens åligganden.

Ordföranden åligger:

Att leda förhandlingarna vid förbundets och styrelsens sammanträden och i samråd med sekreteraren bestämma tid och plats för dessa sammanträden,

Att i första hand övervaka verkställandet av fattade beslut samt

Att tillse att dessa stadgar iakttages.

Sekreteraren åligger.

Att på anmodan av ordförande utfärda kallelser till samt föra protokoll vid förbundets och styrelsens sammanträden, att enligt styrelsens beslut uppsätta förslag till skrivelser, årsberättelser och dylikt, samt att expediera förbundets och styrelsen beslut.

Kassören åligger:

Att föra förbundets räkenskaper

Att indriva och uppbära avgifter samt

Att tillse att en fullständig förteckning finns över förbundets medlemmar vilken förteckning skall finnas tillgänglig.

 • 9 Konstnärsförbundets tillgångar

Penningmedel som ej erfordras för verkställande av nära förestående utbetalningar skall i förbundets namn insättas i bank eller i enlighet med styrelsens beslut placeras på annat betryggande sätt.

 • 10 Styrelsens sammanträden samt ersättningar

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner så erforderligt eller när minst 2 ledamöter begär detta. Även suppleant skall kallas. Suppleant som ej tjänstgör för ordinarie ledamot är berättigad att deltaga i förhandlingar men ej i beslut.

Ledamöter är berättigade till ersättning för sina reseutgifter.

 • 11 Valberedning

För de val som skall förrättas vid ordinarie årsmöte väljer årsmötet en valberedning – bestående av 3 ledamöter vilka väljes för en period av 1 år. Beredningen föreslår ledamöter och suppleanter i styrelse och invalsnämnd samt revisor och revisorssuppleant.

Beredningens förslag tillställes medlemmarna skriftligen i samband med kallelse till årsmötet.

Förslag till ledamöter i styrelse och invalsnämnd kan dessutom framställas av enskilda medlemmar.

Sådant förslag skall göras skriftligen, vara undertecknat av minst 5 medlemmar, samt i rekommenderat brev inkommet till sekreteraren senast 5 dagar innan årsmötet.

Någon kandidatnominering för styrelsen och invalsnämnd i annan ordning kan ej förekomma.

 • 12 Invalsnämnd
Invalsnämnden består av 5 av årsmötet utsedda ledamöter. Nämnden sammanträder varje år digitalt, senast maj och är beslutsför då minst tre av fem ledamöter är närvarande. Vid fyra ledamöter så kliver sekreterare in så att nämnden har ojämnt antal ledamöter (röster). I övrigt hänvisas till i §2 angivna regler.

Ordningsregler som gäller invalsnämndens och valberedningsarbete:

För att invalsnämnd och valberedning skall kunna utföra sitt arbete så rättvisande och sanningsenligt som möjligt, måste diskussioner, som förs under arbetets gång, stanna medlemmarna emellan.

Invalsnämndens uppgift är att så objektivt som möjligt och med vars och ens erfarenhet av olika tekniker inom konsten, bedöma om sökanden är seriöst arbetande och därmed berättigad att bli medlem i Värmlands Konstnärsförbund. Nämndens medlemmar bör, så långt det är möjligt, försöka se på vars och ens arbeten enskilt, så att jämförelse inte sker med övriga inlämnade arbeten.

 • 13 Årsavgift

Årsavgift skall utgå med belopp som bestämmes av årsmötet.

 • 14 Räkenskaper och revision

Granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning verkställes av 1 revisor. Revisorn jämte en suppleant för dem utses av årsmötet för en tid av 1 år. Revisorn och suppleanten behöver icke vara medlemmar i förbundet. Förbundets räkenskaper avslutas per den 31 december samt skall jämte styrelsens protokoll och årsberättelse vara för revisorerna tillgängliga senast 2,5 månad efter räkenskapsårets slut.

 • 15 Rösträtt

Medlems rätt att deltaga i handhavandet av organisationens angelägenheter utövas på förbundssammanträde. Varje medlem äger en röst.  Medlem som är bosatt utom Värmland äger sig låta företrädas av ombud, likaledes bosatt utom Värmland.  Ingen må på grund av fullmakt utöva rösträtt för mer än tre medlemmar. Fullmakt skall vara skriftlig, bevittnad av två personer, samt ställd till viss i texten namngiven medlem. Stadgeenliga val sker med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Vid beslut i andra frågor gäller vid lika röstetal den mening, som biträdes av ordföranden.

 • 16 Sammanträden

Årsmötet skall hållas årligen före april månads utgång.  Framställning från medlem om ärendets upptagande till behandling på sammanträde skall, för att kunna föranleda annat beslut än bordläggning eller remiss, invigas till styrelsen senast en månad före det sammanträde då ärendet avses förekomma.

 • 17 Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte sker skriftligen eller via mail senast 14 dagar före årsmötet tillsammans med föredragningslista och föreslagna namn till styrelse och invalsnämnd.

 • 18 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och anteckning av närvarande och representerade medlemmar
 2. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning
 3. Val av justeringsmän
 4. Styrelsens årsberättelse
 5. Revisorns berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av årsavgift
 8. Stadgeenliga val
 9. Av styrelsen väckta förslag
 10. Av enskilda medlemmar väckta förslag
 • 19 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske endast på årsmötet. För beslutets giltighet krävs minst ¾ majoritet av samtliga närvarande medlemmar.  Förslag om ändring/tillägg skall inlämnas till styrelsen senaste 1 januari.

 • 20 Upplösning av föreningen

För upplösning av förening krävs ¾ majoritet av samtliga närvarande medlemmar vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut om upplösning av föreningen skall innefatta konkret redovisning för hur befintliga tillgångar skall disponeras i enlighet med föreningens uppgift § 1.

Regler för inval:

Stadgarnas paragraf 1,2 och 12.

Sökande har att till förbundets sekreterare insända skriftlig ansökan med namn, adress, och födelsedatum, samt där jämte så fylliga uppgifter som möjligt om utbildning, utställningar och andra meriter.  Vidare skall den sökande insända 5 arbeten för bedömning.  Sökande som har genomgått 5 års studier på konsthögskola eller likande utbildning, kan antas som medlem genom enbart skriftlig ansökan. Har dock mer än 5 år förflutit sedan högskoleutbildningen avslutades, utan dokumenterad konstnärlig verksamhet måste sökande lämna arbetsprover. Beviljat medlemskap, liksom eventuellt avslag, skall utan motivering delgivas den sökande. För omkostnader i samband med invalet skall den sökande erlägga av styrelsen fastställd anmälningsavgift.